CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG:

CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - THÁNG 7/2015

Ngày Thành phố Huế Huyện Nam Đông Huyện A Lưới
01/7/2015 V V I
02/7/2015 V V II
03/7/2015 V V II
04/7/2015 V V II
05/7/2015 V V II
06/7/2015 V IV II
07/7/2015 IV III II
08/7/2015 IV III II
09/7/2015 V IV I
10/7/2015 V IV I
11/7/2015 V IV I
12/7/2015 V IV I
13/72015 V IV I
14/7/2015 V IV I
15/7/2015 IV IV I
16/7/2015 IV IV I
17/7/2015 IV IV I
18/7/2015 IV V I
19/7/2015 IV V I
20/7/2015 IV V I
21/7/2015 IV V I
22/7/2015 IV V I
23/7/2015 V V I
24/7/2015 V V I
25/7/2015 V V I
26/7/2015 V V I