CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG NGUỒN GIỐNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HƯỞNG ỨNG TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Giống là yếu tố hàng đầu trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp quyết định đến năng suất, chất lượng rừng trồng. Trong thời gian qua, ngành lâm nghiệp đã quan tâm đến nhiều lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học trong chọn tạo giống, gieo tạo giống mới và nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô, sử dụng giống cây bản địa để trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng thay thế đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Đề án Hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh phấn đấu trồng được ít nhất 7,0 triệu cây xanh, trong đó gồm 4,7 triệu cây xanh phân tán và 2,3 triệu cây xanh tập trung. Do vậy, nhu cầu giống có năng suất và chất lượng phục vụ công tác trồng rừng trong thời gian tới là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay năng lực cung cấp cây giống của các vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại địa phương còn rất hạn chế. Toàn tỉnh có rất ít vườn ươm sản xuất các loài loài cây bản địa đáp ứng nhu cầu trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả Đề án Hưởng ứng một tỷ cây xanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp phải chú trọng nâng cao chất lượng cây con theo hướng cải thiện chất lượng di truyền, sử dụng nguồn giống tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và chủng loại.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc tuyển chọn nguồn giống trồng rừng để sản xuất cây con, đặc biệt biệt là các loài cây bản địa là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ xây dựng được khoảng 20 ha rừng giống chuyển hóa, 100 ha lâm phần tuyển chọn và 75 cây trội.

Hiện nay, việc xây dựng các nguồn giống cây trồng lâm nghiệp bản địa đang được Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các chuyên gia lâm nghiệp và các chủ rừng  khẩn trương thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Các nguồn giống lâm nghiệp sau khi được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết một phần nhu cầu cung vật liệu giống chất lượng tốt để gieo tạo cây con trồng rừng trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh tuyển chọn nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại hiện trường

Các bài khác