Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm và Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm./.

 

:
 qd54ubndtthue.pdf (301.88 KB)