Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Dự thảo được đăng tải trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: snnptnt.thuathienhue.gov.vn.

Nội dung góp ý của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 10/7/2014 để tổng hợp./.