Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch về chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT

Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch về chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch về quy định chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị các Đơn vị trực thuộc nghiên cứu bản Dự thảo để góp ý, văn bản góp ý gửi về phòng Tổ chức cán bộ.

: