Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Chi tiết xem file đính kèm./.

: