Xây dựng kế hoạch năm 2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và phòng Kinh tế các thị xã và TP Huế xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015 với những nội dung sau:

- Đánh giá tình hình, dự ước kết quả thực hiện năm 2014 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
- Xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2015 theo nhiệm vụ được giao.

(có hệ thống biểu mẫu kèm theo: các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thị xã, TP Huế báo cáo số liệu theo biểu 1 và biểu 6; các đơn vị thuộc Sở báo cáo các biểu có liên quan).Hệ thống biểu mẫu và công văn hướng dẫn được đăng trên trang Web của Sở NN và PTNT Thừa Thiên Huế).

Đề nghị các đơn vị lập báo cáo gửi về Sở (qua phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 20 tháng 6 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.