Tổng Cục Lâm nghiệp giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Tổng Cục Lâm nghiệp đã trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành 07 Thông tư và trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định là các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp. Để thông tin đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, ngày 25/4/2019 Tổng Cục Lâm nghiệp đã ban hành văn bản số 599/TCLN-PCTT về việc giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp. Đây là tập tài liệu giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản của 07 Thông tư và 03 Nghị định mới quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp.

Tài liệu giới thiệu các văn bản và 10 phụ lục nêu trên được đăng tải theo file đính kèm.

Chi cục Kiểm lâm giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan./.

 

 

:
 559_tcln-pctt.zip (4.25 MB)