Hội nghị tổng kết hoạt động quản lý rừng bền vững có chứng chỉ rừng FSC năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, trong năm 2016, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã ký kết thỏa thuận phối hợp với Dự án Mây, Tre, Keo Bền Vững thuộc tổ chức WWF, Công ty Scansia Pacific và chính quyền địa phương cấp huyện/xã để triển khai kế hoạch quản lý rừng bền vững có chứng chỉ rừng FSC (Forest Stewardship Council).

Ngày 16/5/2017, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động quản lý rừng bền vững có chứng chỉ rừng FSC (CCR FSC) năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017, trong đó tập trung thảo luận và tìm giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là mở rộng diện tích tham gia chứng chỉ rừng FSC nhóm hộ năm 2017 với diện tích 2.000 ha, nâng tổng số diện tích tham gia CCR FSC nhóm hộ lên 3.000 ha.

Hội nghị đã nghe Tổ tư vấn kỹ thuật quản lý rừng bền vững tỉnh báo cáo kết quả triển khai các hoạt động quản lý rừng bền vững có CCR FSC năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Về kết quả thực hiện trong năm 2016

- Đối với nhóm hộ, đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với các nhóm hộ thôn/bản và được đánh giá cấp CCR FSC cho 14 nhóm hộ/11 xã, thuộc 4 huyện/thị: Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy với 241 hộ, diện tích: 950,98 ha;

- Đối với Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong, đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt với diện tích 4.918,9 ha, diện tích tham gia CCR FSC và được đánh giá cấp chứng chỉ 3.096,4 ha;

- Đối với BQL RPH Nam Đông đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt với diện tích 11.300 ha, diện tích tham gia CCR FSC 6.000 ha, dự kiến đưa vào đánh giá, cấp chứng chỉ rừng vào tháng 6/2017.

2. Về kế hoạch năm 2017

- Thực hiện mở rộng diện tích 2.000 ha rừng trồng keo có chứng chỉ FSC trên 6 huyện/thị Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới và Nam Đông, nâng tổng số diện tích có CCR FSC lên 3.000 ha.

- Triển khai hoạt động duy trì diện tích đã được cấp CCR FSC năm 2016, gồm các hoạt động: sửa lỗi, trồng cây bản địa tại các vùng đệm ven suối và giám sát, khai thác, tỉa thưa, trồng lại rừng.

Hội nghị đã thảo luận trên cơ sở các quan điểm về quản lý rừng bền vững theo định hướng của tỉnh, đó là:

- Khai thác sử dụng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững, bảo toàn vốn rừng; đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng sản xuất bố trí giống cây trồng hợp lý, chú trọng công tác đầu tư giai đoạn cơ bản và tỉa thưa nuôi dưỡng thời gian từ 7-12 năm, để đảm bảo rừng đạt năng suất, chất lượng cao, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân, bảo đảm ổn định môi trường và an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh công tác nâng cấp rừng thông qua biện pháp kỹ thuật tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng; trồng cây bản địa tại các khu vực vùng đệm ven sông suối, nhằm bảo tồn sinh cảnh, tạo điều kiện cho các sinh vật tái sinh và phát triển dưới tán rừng, phục hồi, phát triển và sử dụng bền vững vốn rừng.

- Về nguồn giống, thực hiện nguyên tắc xác định giống cây phù hợp với điều kiện lập địa, cho năng suất cao, phẩm chất tốt; tuyển chọn giống phải theo trình tự, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được cơ quan chức năng công nhận; tăng cường quản lý giống cây trồng một cách chặt chẽ theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp đã được ban hành, kiểm soát nguồn giống cung cấp cho công tác trồng rừng tại các địa phương.

Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về quá trình tổ chức triển khai và kết quả hoạt động quản lý rừng bền vững có CCR FSC, những kinh nghiệm, định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị liên quan trực thuộc Chi cục như sau:

1. Đối với Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm:

- Tham mưu UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền và có văn bản chỉ đạo các xã/phường/thị trấn tổ chức tốt hoạt động quản lý rừng bền vững có CCR FSC; phân công lãnh đạo Hạt phụ trách làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương cấp xã để tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo triển khai hoạt động quản lý rừng bền vững tại các xã/thôn trên địa bàn quản lý.

- Quyết định phân công cán bộ Kiểm lâm phụ trách hoạt động quản lý rừng bền vững có CCR FSC tại các xã/phường/thị trấn, để phối hợp tốt với các ban, ngành cấp xã, thôn/bản và Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm thực hiện đúng tiến độ các hoạt động trong tiến trình tham gia CCR FSC.

- Định kỳ hàng tuần, tháng báo cáo kết quả thực hiện kết quả hoạt động quản lý rừng bền vững FSC về Chi cục Kiểm lâm qua Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

2. Đối với Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động CCR FSC với các Hạt Kiểm lâm, các bên liên quan, chính quyền địa phương cấp xã và Kiểm lâm được phân công phụ trách CCR FSC tại địa bàn cấp xã để thực hiện kế hoạch theo tiến trình.

- Hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong tiến trình thực hiện các nguyên tắc và tiêu chí CCR FSC tại các địa bàn.

- Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Chi cục các hoạt động CCR FSC toàn tỉnh theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

3. Đối với Kiểm lâm được phân công phụ trách CCR FSC tại địa bàn xã:

- Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã (Lãnh đạo cấp xã) tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động CCR FSC.

- Phối hợp với các bên liên quan, ban ngành cấp xã tổ chức tuyên truyền và thành lập các nhóm hộ tham gia CCR FSC Thôn/bản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo Quy trình chuyên môn.

Đồng chí đề nghị các bên liên quan (Dự án Mây Tre Keo bền vững/WWF, Công ty Scansia Pacific và chính quyền địa phương) tiếp tục phối hợp hỗ trợ các hoạt động Quản lý rừng bền vững có chứng chỉ rừng FSC nhóm hộ trên địa bàn tỉnh, để đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch Chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC nhóm hộ năm 2017 và những năm tới./.

Các bài khác