Hội thảo tham vấn các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp phục vụ việc cập nhật, bổ sung cho kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại Hội thảo, các đại biểu sau khi nghe các bài trình bày về REDD+; dự án FCPF-2, đã được phổ biến thông tin về bản dự thảo cập nhật, bổ sung cho Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm mất rừng, giảm suy thoái rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng Các-bon rừng và Quản lý bền vững tài nguyên rừng - PRAP tỉnh Thừa Thiên Huế theo nội dung Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/4/2017 về Phê duyệt “Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao tữ lượng Các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030” với các nội dung: Thực trạng và diễn biến rừng và tài nguyên rừng giai đoạn 2005 - 2017; các nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng; các giải pháp và hoạt động can thiệp đề xuất.

Bản dự thảo tóm tắt PRAP tỉnh được trình bày tại Hội thảo là kết quả làm việc trong 2 tháng của nhóm Kỹ thuật từ Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Quy hoạch và thiết kế Nông Lâm nghiệp; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Những nội dung PRAP mới này được kế thừa từ PRAP 2016 của Tỉnh, các cập nhật mới và kết quả tổng hợp từ 32 cuộc tham vấn cấp huyện, xã thuộc các vùng trọng điểm nóng của tỉnh về mất rừng và suy thoái rừng.

Đại biểu đang tham gia đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Sau khi hoàn thành trình bày các báo cáo, Hội thảo đã được nghe 18 ý kiến từ các đơn vị ngoài ngành trong tỉnh: các Sở ban ngành, UBND và các phòng ban liên quan tại các Huyện, các tổ chức dân sự. Các ý kiến đều nhất trí với bản dự thảo PRAP cập nhật bổ sung và có thêm các ý kiến về nguyên nhân mất rừng, các giải pháp và các hoạt động đề xuất. Các ý kiến của Hội thảo tập trung vào sự phối hợp đa ngành trong việc quản lý-bảo vệ rừng; chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao dân trí, quan tâm đến đời sống và ngành nghề của người dân đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống để giảm thiểu việc xâm hại vào rừng.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại Hội thảo là nguồn dữ liệu quý để cập nhật và bổ sung cho kế hoạch hành động REDD+ của Tỉnh Thừa Thiên Huế 2018-2025 và 2030.

Các bài khác