Hội thảo tham vấn Đảm bảo an toàn xã hội và người dân tộc thiểu số tại 2 huyện Phong Điền và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 Tại Hội nghị Quỹ Các bon lần thứ 17 của Quỹ FCPF tổ chức vào tháng 1-2/2018 tại Paris, Đoàn công tác Việt nam đã bảo vệ thành công Văn kiện Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-P). Mục tiêu của ER-P là trực tiếp giải quyết các nguyên nhân mất rừng, suy thoái rừng và khuyến khích khôi phục rừng, quản lý rừng bền vững.

Với mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro và tăng cường lợi ích khi thực hiện REDD+, Chương trình ER-P đã hoàn thành dự thảo đánh giá tác động môi trường và xã hội, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn về Môi trường và Xã hội của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và Công ước khung của Liên hiệp quốc. Để góp phấn hoàn thành dự thảo này trong năm 2018, Ban quản lý dự án FCPF-Trung ương đã tổ chức các đợt tham vấn các bên liên quan cấp tỉnh, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng tại sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ để hoàn thiện và cập nhật Khung quản lý môi trường và xã hội. Các nội dung tham vấn tại hội thảo được cập nhật vào tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới. Các tài liệu còn lại (Khung Chính sách tái định cư và Khung kế hoạch dân tộc thiểu số) sẽ được tham vấn tại cấp cơ sở với sự chủ trì của các Ban quản lý dự án FPCF cấp tỉnh.

Hội thảo tham vấn  lấy ý kiến của các phòng chuyên môn, Ban Dân tộc, Hội Phụ nữ tại huyện Phong Điền

Đầu tháng 8/2018, với sự hỗ trợ của tư vấn từ FCPF 2 trung ương, trong khuôn khổ Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-P), Dự án FCPF tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 01 hội thảo tham vấn cấp huyện về đảm bảo an toàn xã hội và người dân tộc thiểu số tại huyện Phong Điền với sự tham gia của đại biểu đến từ 4 huyện/thị xã A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà và 02 hội thảo cấp Xã tại xã Hồng Hạ, xã Hương Nguyên thuộc huyện A Lưới, hơn 100 đại biểu là cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn, Hội Phụ nữ, Ban dân tộc, Kiểm lâm viên và người dân đã tham dự.

Cán bộ của Ban quản lý Dự án Trung ương trình bày về các nội dung Hội thảo cho cán bộ và người dân của xã Hồng Hạ, huyện A Lưới.

Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu ER-P, Khung chính sách tái định cư, Khung kế hoạch dân tộc thiểu số đến với những cán bộ cốt cán và người dân trực tiếp thực hiện Chương trình. Hội thảo đã ghi nhận được  rất nhiều ý kiến tham vấn vào những hoạt động can thiệp trong khuôn khổ ER-P. Những ý kiến này sẽ giúp dự án hoàn thiện các Khung chính sách an toàn mà nhà tài trợ (Quỹ các-bon FCPF ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới WB) yêu cầu và phục vụ việc ký kết Thoả thuận thực hiện ER-P sắp tới.

 Chương trình GPT Bắc Trung Bộ sẽ được thực hiện bắt đầu từ 2018 – 2025 và đem lại 3 lợi ích: Kinh tế, Môi trường và Xã hội. Người hưởng lợi là tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cộng đồng các địa phương và người dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp chương trình.

REDD+ (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation) là một sáng kiến Quốc tế nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu qua 5 hoạt động: giảm phát thải từ mất rừng, giảm phát thải từ suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon rừng, tăng cường trữ lượng các-bon rừng và quản lý rừng bền vững.

 

Các bài khác