GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC LÂM NGHIỆP 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1GePIfIkbt6Wi_VgednH64OAAVfiCQ534/view?usp=sharing

 

Các bài khác