GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PTLNBV VÀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030

Xin vui lòng xem đường link đính kèm./.

https://drive.google.com/file/d/1bKs0BxhdAc_XM4qPvekMyamdINa8zNfC/view?usp=sharing

Các bài khác