THAM GIA LẤY Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI 3 LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Xin vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1TvvrUXN0naudUUMaKJptVtSIeghlMhxH/view?usp=sharing

Các bài khác