Tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính ERPA

Vui lòng xem chi tết tại đường link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1zy611BXlKJDFzNXYa2C2asGPrtve4iH0/view?usp=sharing

Các bài khác